Menu

Bạn muốn lan tỏa tầm ảnh hưởng
trong khi tận hưởng niềm vui?

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật Xây dựng hoặc Khoa học Máy tính.
Học hỏi Phát triển Tận hưởng niềm vui
Charline De Vogeleer (cdv)

Bạn có thắc mắc gì không?

Xin đừng ngần ngại liên hệ Charline De Vogeleer (cdv)
chuyên viên Thu hút nhân tài của chúng tôi.

jobs@odoo.com