Menu

Tài liệu Odoo

Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng và hướng dẫn cấu hình cho từng ứng dụng

Sách trắng

Tìm các bản so sánh và tính năng mới nhất.

Hướng dẫn lập trình

Tìm hiểu thông qua các bản hướng dẫn và nhận trợ giúp bằng cách sử dụng thông tin tham khảo.

Cài đặt

Hướng dẫn này bao gồm chỉ dẫn về cách cài đặt, duy trì và nâng cấp cơ sở dữ liệu Odoo.

Trung tâm đào tạo

Trải nghiệm tất cả ứng dụng Odoo thông qua video học online, bài tập và câu hỏi kiểm tra.

Chứng chỉ

Chính thức hóa kiến thức và chuyên môn của bạn.

Pháp lý

Về bản quyền và hợp đồng Odoo.